logo

Salgs- og leveringsbetingelser

(DIIMS Satellite drives af Commotive A/S - CVR: 29848440)

1. Anvendelse

1.1. For enhver leverance fra sælger skal nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser være gældende, men mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

2. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

2.1. Ordrer er først bindende, når skriftlig ordrebekræftelse fra sælger er modtaget hos køber. Hvis køber foretager tilføjelser eller ændringer i en afgiven accept, er sælger berettiget til at afvise disse eller til at annullere ordren.

2.2. Afgiftsforhøjelser og kursændringer etc. på den aftalte vare berettiger sælgeren til at forhøje prisen tilsvarende.

3. Betalingsvilkår

3.1. Købesummen incl. alle eventuelle afgifter og omkostninger betales kontant ved levering til køberen, med mindre andet aftales.

3.2. Ved forsinket betaling beregnes morarente med 1,5% pr. måned.

4. Ejendomsforbehold

4.1. Ejendomsretten til de solgte genstande forbliver hos sælgeren eller den, til hvem sælger har overdraget sine rettigheder, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.m. er fuldt betalt.

4.2. Køberen er forpligtet til at holde varerne fornødent forsikret mod tyveri, indbrud, brand m.v.

5. Levering

5.1. Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.

5.2. Er ingen anden leveringsklausul aftalt, anses levering for sket "Ex Works", hvorefter køberen skal sørge for transport og forsikring af de solgte genstande fra sælgers forretningssted. Risikoen for varerne går over til køberen, når sælgeren rettidig stiller de solgte genstande til disposition for køberen.

6. Leveringstid, forsinkelse

6.1. De af sælger opgivne leveringstider er kun omtrentlige, indtil endelig leveringstid er bekræftet fra sælger. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed som i henhold til pkt. 10 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvorved det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

6.2. Hvis sælgeren ikke kan levere i rette tid eller må forsinkelse fra sælgers side anses for sandsynlig, skal han give køberen meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt det er muligt, det tidspunkt, hvor levering påregnes at kunne finde sted. I tilfælde af, at leveringstiden overskrides med mindst 30 dage kan køberen kræve erstatning for sit eventuelle tab, dog med de modifikationer der fremgår af pkt. 6.3. og 6.4.

6.3. Sælgeren har intet ansvar for indirekte tab som forsinkelsen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

6.4. Sælgerens erstatningsansvar for et eventuelt direkte tab er maksimeret til 15 % af den aftalte købesum for det forsinkede parti.

6.5. Undlader køberen at modtage det solgte på den aftalte dag, er han forpligtet til at erlægge betaling som om levering har fundet sted. Sælgeren skal da sørge for, at de solgte genstande opbevares for køberens regning og risiko.

7. Ansvar for mangler

7.1. Køberen må straks ved modtagelsen, og inden det solgte tages i brug, gennemgå det leverede for at sikre sig at det er mangelfrit. Reklamation over mangler der er eller burde have været konstateret ved denne kontrol, skal for at kunne tages til følge fremsættes skriftligt overfor sælger inden 8 dage efter levering. Overholder køberen ikke denne frist, bortfalder adgangen til at gøre mangelsindsigelsen gældende.

7.2. Hvis køberen vil påberåbe sig en mangel, skal sælgeren have ret til straks at besigtige det solgte, forinden køberen forestår afhjælpning. Overholder køberen ikke denne forpligtelse, bortfalder hans mangelsindsigelser.

7.3. Efter sælgers valg vil eventuelle mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Foretages afhjælpning eller omlevering, er køber afskåret fra at påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser, herunder afskåret fra at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

7.4. Sælgers ansvar omfatter dog kun mangler, som viser sig inden for 2 år fra den dag, det solgte blev leveret.

7.5. Sælgers ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af købers brug af det leverede, mangelfuld vedligeholdelse m.v.

7.6. Hvis køberen kan dokumentere, at manglen er væsentlig, kan køberen i stedet hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til sælgeren.

7.7. Sælgeren har intet erstatningsansvar for indirekte tab som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

7.8. Sælgerens erstatningsansvar for et eventuelt direkte tab er maksimeret til 15% af den aftalte købesum for det mangelfulde produkt.

8. Reklamationsret

8.1. Sælgeren yder 2 års reklamationsret på nye produkter regnet fra sælgers leveringsdag. Køberen er i forbindelse med aftalens indgåelse blevet gjort bekendt med omfanget af denne reklamationsret.

9. Produktansvar

9.1. Sælger påtager sig intet ansvar for skader på person eller gods ud over, hvad der følger af ufravigelige lovregler, som sælger er underkastet i Danmark, og da kun i det omfang der følger af sådanne lovregler. Skader på købers eller tredjemands erhvervsmæssige ejendom, der forvoldes af defekter ved sælgers produkt, er kun omfattet af sælgers ansvar, hvis det godtgøres, at skaden skyldes en grov uagtsom fejl eller forsømmelse hos sælgeren eller hans folk. Sælger er uden ansvar for indirekte skader, følgeskader, drifts- og avancetab eller lignende.

9.2. Ansvarsperioden er maksimalt 1 år. Sælgers ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningssummen i sælgers produktansvarsforsikring. I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køber måtte gøre af den solgte vare, herunder ved videresalg, er køber pligtig at skadeløsholde sælger for det ansvar, som denne derved måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret rækker ud over de aftalte grænser. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, der behandler erstatningskrav mod sælger i anledning af de solgte varer.

10. Ansvarsfrihed (force majeure)

10.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, hvis de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:

10.1.1. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, strejke, arbejdsnedlæggelse, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

10.1.2. Når sælger ønsker at påberåbe sig en ansvarsfrihedsgrund skal køberen underrettes om ansvarsfrihedsgrundens opståen og ophør.

11. Lovvalg og værneting

11.1. Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser skal være gældende for enhver tvist parterne imellem.

11.2. Alle tvistigheder og uoverensstemmelser, som måtte udspringe af nærværende salgs- og leveringsbetingelser eller måtte vedrøre forståelsen heraf, skal afgøres efter dansk ret.

Forhandlere

Diims G104

Produktinformation

Hold styr på din cykel eller noget helt andet, med en smart lille Diims

Login

Hvad er DIIMS Satellite?

Om DIIMS Satellite

DIIMS Satellite holder øje med din bil - 24 timer i døgnet uanset hvor den befinder sig.

DIIMS Satellite Z303 kommunikerer via mobiltelefonnettet og henter sin position via signaler fra GPS satelliter, men DIIMS Satellite byder på mere – den hjælper med at genfinde andre værdigenstande som har DIIMS Satelitte Z303 eller DIIMS sporing G104 installeret, det betyder du hjælper med at opklare tyverier mens du kørere.

Læs mere...

Genveje

HjemKontakt os
Alarmcentral:

Ring 30 53 80 10

This website is designed for IE8+, Chrome and Firefox with a minimum screen resolution of 1024x768

Javascript is deactivated in your browser! Resulting in a big part of the website is not working.
Activate Javascript or try using another browser