logo

Abonnementsbetingelser for DIIMS Satellite

Indledning.
For en nærmere beskrivelse af DIIMS Satellite genfindingssystem herunder dets muligheder og begrænsninger henvises til beskrivelsen heraf på hjemmesiden www.diims.dk. Disse betingelser er gældende for abonnement tilknyttet DIIMS Satellite. DIIMS Satellite er et GSM/GPS-sporingssystem som kan benyttes efter krav fra et forsikringsselskab, om installation af et sporingsystem til sporing og genfinding af et køretøj.

Aftaleforhold
Disse betingelser gælder for abonnement på DIIMS Satellite genfindingssystem og de yderligere ydelser, der leveres i tilknytning hertil.
Indgåelse af abonnementsaftale
Kunden accepterer nærværende abonnementsbetingelser ved at Kunden opretter sig som bruger på DIIMS Satellite’ hjemmeside.

Definitioner
Kunden er den person (fysisk eller juridisk), som accepterer abonnementsbetingelserne ved at oprette sig som bruger.

Abonnementsafgiften er et fast årligt beløb, som Kunden betaler for de valgte ydelser.

Priser, afgifter og betalingsbetingelser
For abonnementet og de yderligere ydelser, der udbydes i tilknytning hertil, skal Kunden betale i henhold til den til enhver tid gældende prisliste som forefindes på DIIMS Satellite’ hjemmeside. Faktura sendes pr. e-mail.

Fast abonnementsafgift faktureres forud én gang pr. år. Abonnement for efterfølgende perioder vil automatisk blive faktureret til Kunden, med mindre Kunden inden 7 dage før abonnementsafgiften faktureres, ”frigiver” sin DIIMS satellite via DIIMS Satellites hjemmeside. Vær opmærksom på at såfremt DIIMS Satellite frigives via hjemmesiden eller abonnementet ikke er betalt, kan forsikringsdækning ved tyveri af køretøjet, være sat ud af kraft.

Påløbne ekstra ydelser, som Kunden måtte rekvirere, betales forud ved bestilling.

Ændring af priser og andre vilkår kan ske med 1 måneds varsel med virkning for fremtidige køb.

Hvis DIIMS Satellite ikke længere ønsker at udbyde abonnementet eller en tilknyttet ydelse, kan DIIMS Satellite opsige abonnementsaftalen eller dele af denne med 1 måneds varsel mod refusion af evt. overskydende betaling for perioden efter opsigelsesfristens udløb. Reklamation over fakturabeløb skal fremsættes inden rimelig tid, dvs. normalt inden betalingsfristens udløb.

Adresseændring
Adresseændring skal meddeles DIIMS Satellite via brugerprofilen på DIIMS Satellite’ hjemmeside inden 14 dage efter, at adressen reelt er ændret. Det er således alene Kundens ansvar at administrere egne personlige oplysninger på brugerprofilen (f.eks. telefonnr., e-mail, adresse), således at DIIMS Satellite har mulighed for at kontakte Kunden.

DIIMS Satellite’ immaterielle rettigheder
DIIMS Satellite ejer de immaterielle rettigheder til genfindingssystemet, og Kunden opnår ved betaling af abonnementet alene en tidsbegrænset ret til at anvende de funktioner, der er omfattet af abonnementet.

Kundens ansvar
Ophævelse
DIIMS Satellite kan ophæve abonnementsaftalen med omgående virkning, hvis Kunden misligholder abonnementsaftalen i væsentlig grad eller udnytter tjenesterne på en sådan måde, at der opstår problemer for andre abonnenter eller for DIIMS Satellite. Bl.a. følgende anses som værende væsentlig misligholdelse:
-misligholdelse af betaling udover tidsfristen i rykkerskrivelsen (minimum 14 dage)
-misbrug eller forsøg på misbrug af abonnementet med tilhørende ydelser.
-Manglende eller for sen betaling medfører lukning af SIM kortet. Genåbning af SIM-kortet kan i visse tilfælde kræve fysisk udskiftning med et nyt SIM-kort, alle omkostninger forbundet med dette betales af Kunden.

Lukning
Ved ophævelse fra DIIMS Satellite´s side lukkes abonnementet omgående, dog således at Kunden i andre tilfælde end ved manglende betaling - om muligt – skal adviseres om lukningen, og gives en frist til at udtale sig om årsagen. Er der fra et forsikringsselskab krav om overvågning, accepterer Kunden at det pågældende forsikringsselskab kan blive underrettet om abonnementets lukning. Alle forbrugsudgifter registreret på SIM-kortet, samt omkostninger i forbindelse med inddrivelse af disse afholdes af Kunden.

Fejl eller mangler ved tjenesten
Reklamation
Hvis Kunden mener, at der foreligger fejl eller mangler ved abonnementsydelsen, skal han så snart som muligt meddele DIIMS Satellite dette. Kunden mister sin ret til at gøre manglen gældende, hvis han ikke giver DIIMS Satellite besked om manglen inden for rimelig tid efter, at han har opdaget eller burde have opdaget den.

Udbedring
DIIMS Satellite skal så snart som muligt, efter at DIIMS Satellite er blevet gjort bekendt med manglen, iværksætte tiltag til at rette manglen.

Erstatning
DIIMS Satellite er over for privatkunder alene ansvarlig for direkte tab, som skyldes mangler ved tjenesten, forudsat at manglen ikke skyldes forhold uden for DIIMS Satellite’ kontrol, og som DIIMS Satellite ikke med rimelighed kunne undgå eller forudse følgerne af. DIIMS Satellite vil bl.a. ikke være ansvarlig for manglende genfinding af et objekt omfattet af et abonnement.

DIIMS Satellite er over for erhvervskunder kun ansvarlig for direkte tab, som skyldes grov uagtsomhed fra DIIMS Satellite’ side. Ved direkte tab forstås nødvendige og dokumenterede merudgifter, som Kunden er påført som følge af manglen.

DIIMS Satellite er hverken over for privat- eller erhvervskunder ansvarlig for indirekte tab som følge af mangler.

Systemets funktionsduelighed
DIIMS Satellite garanterer ikke for – og er ikke ansvarlig for – om et givet objekt omfattet af en abonnementsaftale rent faktisk kan genfindes.

Support
Kunden har, så længe abonnementet er i kraft, mulighed for at modtage email-support indenfor DIIMS Satellite’ almindelige kontortid.

Opsigelse af aftalen
DIIMS Satellite lukker ved opsigelse normalt kundens opkobling samme dag, som abonnementsperioden udløber. Kunden har pligt til at betale alle påløbne omkostninger indtil abonnementsaftalens ophør. Opsigelse af abonnementsaftalen skal ske skriftligt, 7 dage før abonnementsperiodens udløb.

Alarmcentral
Abonnementsaftalen indeholder 24 timers overvågning fra en af Rigspolitiet godkendt alarmcentral.
Ved alarm kontakter alarmcentralen abonnenten på det oplyste telefonnummer. Såfremt abonnenten ikke svarer på telefonen kan alarmcentralen ligge en besked på telefonsvareren.

Dataudveksling
Kunden er bekendt med og accepterer, at DIIMS Satellite lagrer data til ”statistiske formål”. Kunden er bekendt med, at det objekt, der er omfattet af abonnementet, elektronisk kommunikerer med bl.a. andre objekter og giver elektroniske oplysninger til DIIMS Satellite’ server mht., hvor objektet fysisk har befundet sig på forskellige tidspunkter.

Ved funktionen ”meldt savnet” er kunden bekendt med at forsikringsselskabet kan se positioner og data over det savnede objekt, såfremt kunden accepterer dette ved aktivering af funktionen. I tilfælde hvor DIIMS Satellite enheden er et krav fra et forsikringsselskab kan der fra forsikringsselskabets side stilles krav om aktivering af funktionen.

I det omfang Kunden overlader objektet, der er omfattet af abonnementet, til andre, påhviler det Kunden at orientere den pågældende om installationen af det pågældende GPS-sporingssystem.

Kunden accepterer ligeledes ved tegning af abonnement, at DIIMS Satellite kan sende ”servicemeddelelser” til den e-mailadresse, Kunden har angivet i sin brugerprofil på DIIMS Satellite’ hjemmeside.

Kunden er endvidere bekendt med, at DIIMS Satellite udfører regelmæssig funktionskontrol og opdatering af systemet og i den forbindelse indhenter/udveksler fysiske positioner på opkoblet udstyr. Endvidere erklærer kunden sig indforstået med, at DIIMS Satellite systemet medfører, at der indhentes og kommunikeres data som bearbejdes, lagres, samt at der benyttes positionsdata og bevægelsesmønstre, som DIIMS Satellite er berettiget til at videreformidle, når disse data ikke strider med persondataloven, som f.eks. følsomme oplysninger og oplysninger om andre rent private forhold. Alle data gemmes på DIIMS Satellite serveren i maksimum 12 måneder.

Tvistigheder
Tvistigheder mellem DIIMS Satellite og Kunden skal søges løst i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan enhver af parterne indbringe tvistigheden for de ordinære danske domstole til afgørelse.DIIMS Satellite Powered by Commotive A/S
Lykkevej 2
9530 Støvring
CVR: 29848440

Tlf: 5810 1200
support@diims.dk

Forhandlere

Diims G104

Produktinformation

Hold styr på din cykel eller noget helt andet, med en smart lille Diims

Login

Hvad er DIIMS Satellite?

Om DIIMS Satellite

DIIMS Satellite holder øje med din bil - 24 timer i døgnet uanset hvor den befinder sig.

DIIMS Satellite Z303 kommunikerer via mobiltelefonnettet og henter sin position via signaler fra GPS satelliter, men DIIMS Satellite byder på mere – den hjælper med at genfinde andre værdigenstande som har DIIMS Satelitte Z303 eller DIIMS sporing G104 installeret, det betyder du hjælper med at opklare tyverier mens du kørere.

Læs mere...

Genveje

HjemKontakt os
Alarmcentral:

Ring 30 53 80 10

This website is designed for IE8+, Chrome and Firefox with a minimum screen resolution of 1024x768

Javascript is deactivated in your browser! Resulting in a big part of the website is not working.
Activate Javascript or try using another browser